Partnerzy

logo slaskie

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PZSzerm logo

energoaparatura logo

95lat

Statut Śląskiego Związku Szermierczego

Statut Śląskiego Związku Szermierczego

(tekst jednolity wg stanu na dzień 18 grudnia 2013 r.)

wersja do wydruku

Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Związek Szermierczy (w skrócie Śl.Z.Sz.) i jest Związkiem Sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, zwanym dalej „ Związkiem”.

§ 2.

Terenem działania Związku Rzeczpospolita Polska, a w szczególności jest województwo śląskie. Siedzibą władz Związku jest miasto Katowice.

§ 3.

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4.

Związek działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy o sporcie, oraz niniejszego Statutu.

§ 5.

Związek może być członkiem Polskiego Związku Szermierczego oraz innych organizacji sportowych krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania

§ 6.

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami sportowymi oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także z jednostkami naukowymi, oświatowymi, gospodarczymi i sportowymi, zainteresowanymi rozwojem sportu szermierczego.

§ 7.

 1. Związek używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.
 2. Związek może posiadać odznaki organizacyjne. Wzory odznak oraz regulaminy ich przyznawania ustala Zarząd.

§ 8.

 1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do realizacji określonych zadań Związek może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych.

Rozdział II. Cele i środki działania.

§ 9.

 1. Celem Związku jest:
  1. popularyzacja i upowszechnianie sportu szermierczego, poprzez działalność w tym zakresie na rzecz ogółu społeczności.
  2. podnoszenie poziomu sportu szermierczego.
  3. reprezentowanie interesów sportowych klubów i sekcji szermierczych będących członkami Związku.
 2. W ramach realizacji swoich celów Związek działa na rzecz swoich członków oraz ogółu społeczeństwa.

§ 10.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. zrzeszanie klubów sportowych, organizacji oraz instytucji mających na celu popularyzację i podnoszenie poziomu sportu szermierczego;
 2. opracowanie kierunków szkolenia;
 3. opracowywanie regulaminów szkoleniowych, sportowych i systemów zawodów;
 4. organizowanie i prowadzenie:
  • szkolenia zawodników,
  • szkolenia, doszkalania instruktorów i trenerów oraz sędziów klasy okręgowej,
  • kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
 5. ustalanie współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów wojewódzkich, ogólnopolskich, międzypaństwowych i innych,
 6. nadawanie klas sportowych zawodnikom zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polskim Związku Szermierczym;
 7. rozwijanie działalności upowszechniającej sport szermierczy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez organizowanie imprez promocyjnych i informacyjnych oraz zawodów sportowych, a także współdziałanie z mediami, publikację wydawnictw;
 8. prowadzenie rejestru zawodników zgłoszonych przez kluby, sekcje zrzeszone w Związku;
 9. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach i zjazdach dotyczących sportu szermierczego;
 10. nadzorowanie działalności swoich członków oraz koordynacja ich działalności w zakresie sportu szermierczego;
 11. prowadzenie gospodarczej w celu finansowania działalności statutowej Związku;
 12. rozstrzyganie sprawy spornych w obrębie Związku;
 13. realizację innych zadań wynikających z niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Rozdział III. Członkowie Związku.

§ 11.

 1. Członkami Związku mogą być osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność sportową i propagującą w zakresie szermierki.
 2. Członkowie Związku dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 3. Prawa i obowiązki członków związku określa Statut Związku.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być Klub Sportowy, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy o sporcie, stowarzyszenie rejestrowe, fundacja oraz inne osoba prawna działająca w zakresie sportu szermierczego.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do :

 1. wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 2. uczestniczenia w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych,
 3. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku,
 4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 14.

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne,
 2. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15.

 1. Na wniosek Zarządu Walnego Zgromadzenie Delegatów może nadać tytuł Honorowego Prezesa Związku a także Honorowego Członka Związku osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu szermierczego.
 2. Członkowie Honorowi Związku posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16.

Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu szermierczego;
 2. aktywnego udziału w systemie rozgrywek sportowych;
 3. opłacania składki członkowskiej wg ustaleń Zarządu.
 4. przestrzegania niniejszego statutu, uchwał oraz regulaminów Związku jak również przepisów obowiązujących w sporcie

§ 17.

 1. Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
  2. likwidacja osoby prawnej lub rozwiązania stowarzyszenia, względnie sekcji szermierczej w tym stowarzyszeniu, będącego członkiem Związku
  3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 2. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji szermierczej uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.

§ 18.

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Rozdział IV. Władze Związku.

§ 19.

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się tylko na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 3. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest wyłaniany w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek choćby jednego delegata.

§ 20.

Kadencja Władz Związku trwa cztery lata.

§ 21.

 1. Najwyższą władzą w Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
  1. uchwalenie generalnych kierunków działalności Związku,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Władz Związku,
  3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku.
  6. nadawanie godności członka honorowego,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwały dotyczącej zawieszenia lub wykluczenia członka Związku.
  8. inne działania wynikające z niniejszego Statutu, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów związku.

§ 22.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku biorą udział:

 1. delegaci wybrani w organizacjach będących członkami Związku, wg klucza ilości zdobytych medali w Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Śląska w okresie poprzedniej czteroletniej kadencji:
  • od 0 do 10 medali - 1 mandat,
  • od 11 do 20 medali - 2 mandaty.
  • od 21 i więcej - 3 mandaty;
 2. członkowie honorowi Związku - z głosem doradczym;
 3. członkowie wspierający i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§ 23.

 1. Zarząd Związku raz w roku nie później do 30 czerwca, zwołuje Walne Zgromadzenia Delegatów w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
 2. Co 4 lata odbywa się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia pisemnie listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 24.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów w pierwszym terminie, drugi termin może odbywać się w tym samym dniu po 30 min terminu podstawowego i wówczas Uchwały zapadają bez względu na ilość delegatów.

§ 25.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy Komisji Rewizyjnej organu nadzorującego, Zarządu Związku lub na wniosek co najmniej połowy członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26.

 1. Zarząd Związku składa się z 5 do 7 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa ds. sportowych , Wiceprezesa ds. organizacyjnych, Wiceprezesa ds. marketingu, Wiceprezesa ds. młodzieży.
 2. O ilości członków Zarządu w kadencji decyduje Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz realizowanie wytycznych i zaleceń organów nadzorujących.
 3. zarządzanie funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz uchwalenie planów działania i planów finansowych Związku.
 4. współdziałanie i udzielanie pomocy klubom sportowym i ocena ich działalności.
 5. rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu Klubów Sportowych.
 6. reprezentowanie Związku w Polskim Związku Szermierczym.
 7. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
 8. ustalanie regulaminów wewnętrznych działania Związku, w których może się znaleźć określenie, że przy głosowaniu nad wnioskiem w obrębie Zarządu przy równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
 9. podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunkach do zawodników i trenerów.
 10. ustalenie wysokości składek członkowskich dla Członków Związku.

§ 28.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów za i przeciw decydujący jest głos Prezesa.
 3. W przypadkach, gdy podjęcie uchwały przez Zarząd jest pilne, głosowanie w sprawie jej podjęcia może być przeprowadzone przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zapis korespondencji w sprawie głosowania jest archiwizowany w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku. Wydruk powinien być dołączony do protokółu z najbliższego posiedzenia Zarządu.

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku, sprawującym nadzór nad jego działalnością we wszystkich jej dziedzinach.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swej działalności wraz z oceną pracy Zarządu Związku i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i Żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. W składzie Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać:
  1. osoby zasiadające jednocześnie w Zarządzie Związku,
  2. osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej jak również podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Związku,
  3. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 6. Członkom Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 30.

 1. W Związku mogą działać komisje stałe i doraźne, powołane dla rozwiązania określonej sprawy. Komisje powoływane są przez Zgromadzenie Delegatów.
 2. Komisje doraźne mogą być powoływane także przez Zarząd Związku.
 3. Kompetencje Komisji stałych i regulaminy ich działania ustala Walne Zgromadzenie Delegatów.
 4. W przypadku Komisji doraźnych ich kompetencje i regulamin działania ustala organ powołujący komisję.

Rozdział V. Nagrody, wyróżnienia i kary.

§ 31.

 1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju szermierki i związku zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy.
 2. Związek może występować także o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych zawodnikom, trenerom i instruktorom oraz działaczom.
 3. Decyzje w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień podejmuje Zarząd Związku.

§ 32.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu przez członków Związku lub osoby pozostające w związku organizacyjnym z członkiem związku mogą być nałożone kary -upomnienia, nagany, czasowy zakazu udziału w imprezach organizowanych przez Związek lub pod jego patronatem, zawieszenie w prawach członka Związku lub wykluczenie ze Związku.
 2. Uchwalę o wymierzeniu kary podejmuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Związku.
 3. Od uchwały Zarządu Związku o wymierzeniu kary zawieszenia w prawach członka Związku oraz wykluczenia ze związku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów.

Rozdział VI. Majątek i fundusze Związku

§ 33.

Na fundusz Związku składają się:

 1. składki członkowskie;
 2. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
 3. dotacje, darowizny i zapisy;
 4. dochody z działalności gospodarczej Związku;
 5. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.

§ 34.

 1. W celu uzupełnienia i powiększania środków finansowych niezbędnych dla realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Działalność gospodarcza prowadzona będzie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 2. Uzyskiwane przez Związek dochody są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

§ 35.

W Związku niedozwolone jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Związku
 3. wykorzystywanie majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Związku,
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 36.

 1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów lub dwóch Wiceprezesów łącznie.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw szczególnych pracownikom etatowym Związku do składania oświadczeń woli w ograniczonym zakresie.

Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku.

§ 37.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów reprezentujących członków związku.

§ 38.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku wyznaczy likwidatorów oraz określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 39.

 1. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych przysługuje Zarządowi Związku.